توضیحات

زعفران دخترپیچ یا دسته

این نوع زعفران شامل قسمت کلاله و خامه،(قسمت سرخ و قسمت سفید یا زردرنگ زعفران) می باشد که در

فارسی به آن زعفران دسته ای یا سرخ و سفید می شناسند. در واقع قسمت قرمز(کلاله) در این نوع زعفران باید

بین ۷۵-۷۰%  باشد و قسمت ریشه یا کنج آن (خامه) حدود ۳۰-۲۵% است.